Eufemia

375 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

Co gor­sze po śmier­ci - zo­baczyć ile złego zro­biliśmy, czy może zo­baczyć ile dob­ra mog­liśmy zro­bić - ale nie zrobiliśmy....? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 stycznia 2018, 17:08

Nie chodzi o to, co masz, a cze­go nie masz - ale o to, co zro­bisz z tym, co masz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2018, 00:30

Nie jest szczy­tem mądrości prze­widy­wać każde czające się zło - ale mądrze jest nie poz­wo­lić, aby zło opa­nowało nasze myśli i prześla­dowało nas pod pos­ta­cią koszmar­nych sce­nariu­szy, kradnąc wszel­ki pokój z ser­ca i od­bierając chęć do działania oraz budząc lęk przed każdą zmianą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2018, 02:48

Życie w zgodzie ze wszys­tki­mi - ważniej­sze od zgadza­nia się z nimi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 grudnia 2017, 15:54

To, co Cię pro­wadzi, to też Cię ogranicza. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2017, 13:29

W każdej chwi­li codzien­ności toczy się niewidzial­na bit­wa o umysł. Tyl­ko owo­ce świad­czą o tym, ko­mu/cze­mu od­da­liśmy pro­wadze­nie w tej walce... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2017, 23:56

Często to, co naj­bar­dziej przeszkadza ludziom w tym, by wie­rzyć to fakt, że nikt im tej wiary nie zabrania.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2017, 00:41

Z porzu­caniem służenia włas­ne­mu ego by­wa jak z wychodze­niem z nałogu - nie każdy chce pojąć, że jest niewol­ni­kiem, a na­wet gdy już wie, nie zaw­sze do­wiadu­je się, jak bar­dzo to zniewolenie [...] — czytaj całość

myśl • 16 września 2017, 15:26

Psycho­logia zaj­mu­je się skut­ka­mi błędnej fi­lozo­fii życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 września 2017, 23:47

Jes­teśmy wol­ni, by wy­bierać, ale nie każdy wybór pro­wadzi do wolności. 

myśl dnia z 21 września 2017 roku
zebrała 8 fiszek • 13 września 2017, 22:52

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 stycznia 2018, 17:18Eufemia sko­men­to­wał tek­st Bycie sobą jest su­per [...]

4 stycznia 2018, 17:16Eufemia sko­men­to­wał tek­st Dla niektórych ludzi jes­teś [...]

4 stycznia 2018, 17:08Eufemia do­dał no­wy tek­st Co gor­sze po śmier­ci [...]

3 stycznia 2018, 15:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o to, [...]

3 stycznia 2018, 13:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o to, [...]

3 stycznia 2018, 08:23onejka sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o to, [...]

3 stycznia 2018, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o to, [...]

3 stycznia 2018, 06:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o to, [...]

3 stycznia 2018, 00:30Eufemia do­dał no­wy tek­st Nie chodzi o to, [...]

2 stycznia 2018, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest szczy­tem mądrości [...]