Eufemia

385 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

W dzi­siej­szym świecie stało się normą po­siadać liczne ducho­we zniewo­lenia i nie widzieć w tym zu­pełnie nic niepokojącego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 16:07

Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu ludzi chce być skon­fron­to­wany­mi z prawdą o so­bie samych. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2018, 13:04

Le­piej jest chcieć ko­goś zro­zumieć, po­nosząc ry­zyko zra­nienia, niż swoją obojętnością pro­woko­wać go do odrzucenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2018, 18:22

To, na czym bu­dujesz, będzie Twoją os­toją w chwi­li upadku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2018, 20:22

Możli­wości nie cze­kają na tych, którzy nie wychodzą im nap­rze­ciw. Lęk i prok­rasty­nac­ja mają moc zam­knąć na­wet naj­szerzej ot­warte drzwi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2018, 20:19

Two­je oso­bis­te prze­kona­nia na te­mat te­go, czym jest miłość, de­cydują o tym ja­ki jes­teś Ty sam i jak wygląda Two­je życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lutego 2018, 01:30

Dopóki nie doświad­czysz światłości, nie wiesz, że żyłeś w ciemności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2018, 11:33

Widząc tu­tej­szy kli­mat i je­go skut­ki zauważam, że tak często tra­cimy całą ener­gię na walkę z bra­kiem energii... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2018, 21:56

Ludzie, którzy kochają narze­kać, niena­widzą nicze­go zmieniać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2018, 07:07

Jeśli praw­dzi­wie wie­rzysz, sta­jesz się dużo bar­dziej os­trożny - ale też dużo bar­dziej odważny. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2018, 01:55

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:26yestem sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

przedwczoraj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

13 marca 2018, 09:57Naja sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu [...]

12 marca 2018, 22:31yestem sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu [...]

11 marca 2018, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu [...]

11 marca 2018, 13:54motylek96 sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu [...]

11 marca 2018, 13:04Eufemia do­dał no­wy tek­st Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu [...]

1 marca 2018, 18:22Eufemia do­dał no­wy tek­st Lepiej jest chcieć ko­goś [...]

1 marca 2018, 09:43kati75 sko­men­to­wał tek­st To, na czym bu­dujesz, [...]

28 lutego 2018, 20:22Eufemia do­dał no­wy tek­st To, na czym bu­dujesz, [...]