Eufemia

397 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

Gdy już sta­niesz się wol­ny od lęku, po ja­kimś cza­sie ze zdu­mieniem od­kry­jesz, że to "pus­te" miej­sce po nim nieo­cze­kiwa­nie wy­pełniła ra­dość, wdzięczność i nieus­tanny zachwyt na­wet nad drobiazgami. 

myśl • 3 sierpnia 2018, 17:11

Jeśli chcesz wziąć to, co naj­lep­sze z życia, mu­sisz dać to, co naj­lep­sze z siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 sierpnia 2018, 12:16

Wol­ność to iluz­ja. Wol­ność to stan umysłu, który sam zniewa­la go wiarą w coś, co nig­dy nie is­tniało i nie istnieje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2018, 12:25

Pa­miętaj, że na tym świecie jes­teś tyl­ko gościem. Zacho­wuj się więc jak gość, nie jak uzurpator. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lipca 2018, 19:46

Nie można zacząć wszys­tkiego od początku, gdy to, co sta­re nie umie zna­leźć końca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lipca 2018, 23:52

Bez wy­dos­ta­nia się z klat­ki włas­nych zniewo­leń, nig­dy nie jes­teśmy w sta­nie do­kony­wać świado­mych i wol­nych wyborów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2018, 23:44

Bóg zaczy­na się tam, gdzie kończę się ja sam.
(zain­spi­rowa­ne przez K. Id­le­man "Ko­niec mnie") 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2018, 06:27

Każda woj­na ma tyl­ko jed­ne­go zwy­cięzcę: diabła. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2018, 12:17

Jeśli chcesz wyświad­czyć naj­większą przysługę światu, to znajdź w swoim ser­cu to, co spra­wia, że za mało kochasz i że nie reali­zujesz w pełni swo­jego po­ten­cjału - i roz­praw się z tym... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lipca 2018, 21:39

Być może w życiu świado­ma ducho­wa dro­ga jest tą naj­trud­niej­szą - ale za to na pew­no nieświado­ma jest tą najgorszą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2018, 22:26

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 sierpnia 2018, 08:35yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chcesz wziąć to, [...]

3 sierpnia 2018, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy już sta­niesz się [...]

3 sierpnia 2018, 20:11danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli chcesz wziąć to, [...]

3 sierpnia 2018, 20:09danioł sko­men­to­wał tek­st Bez wy­dos­ta­nia się z [...]

3 sierpnia 2018, 19:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tylko w jed­nej rzeczy [...]

3 sierpnia 2018, 18:27zofija sko­men­to­wał tek­st Gdy już sta­niesz się [...]

3 sierpnia 2018, 17:11Eufemia do­dał no­wy tek­st Gdy już sta­niesz się [...]

3 sierpnia 2018, 13:12Eufemia sko­men­to­wał tek­st zapominając o śmier­ci, umierasz

3 sierpnia 2018, 13:10Eufemia sko­men­to­wał tek­st Tylko w jed­nej rzeczy [...]

3 sierpnia 2018, 13:03Eufemia sko­men­to­wał tek­st Bez wy­dos­ta­nia się z [...]