Eufemia

387 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

W życiu doj­rzałość zaw­sze ma swoją cenę....i osiągają ją tyl­ko ci, którzy są go­towi tę cenę zapłacić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:26

Gdy już zauważasz, że możesz wyb­rać życie w wol­ności od wszel­kiego lęku i ba­las­tu, to od­kry­wasz, że to, co wte­dy po­zos­ta­je, to ra­dość, wdzięczność i szczęście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2018, 12:33

W dzi­siej­szym świecie stało się normą po­siadać liczne ducho­we zniewo­lenia i nie widzieć w tym zu­pełnie nic niepokojącego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 marca 2018, 16:07

Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu ludzi chce być skon­fron­to­wany­mi z prawdą o so­bie samych. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2018, 13:04

Le­piej jest chcieć ko­goś zro­zumieć, po­nosząc ry­zyko zra­nienia, niż swoją obojętnością pro­woko­wać go do odrzucenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2018, 18:22

To, na czym bu­dujesz, będzie Twoją os­toją w chwi­li upadku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2018, 20:22

Możli­wości nie cze­kają na tych, którzy nie wychodzą im nap­rze­ciw. Lęk i prok­rasty­nac­ja mają moc zam­knąć na­wet naj­szerzej ot­warte drzwi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2018, 20:19

Two­je oso­bis­te prze­kona­nia na te­mat te­go, czym jest miłość, de­cydują o tym ja­ki jes­teś Ty sam i jak wygląda Two­je życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lutego 2018, 01:30

Dopóki nie doświad­czysz światłości, nie wiesz, że żyłeś w ciemności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2018, 11:33

Widząc tu­tej­szy kli­mat i je­go skut­ki zauważam, że tak często tra­cimy całą ener­gię na walkę z bra­kiem energii... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2018, 21:56

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 maja 2018, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

20 maja 2018, 21:00Eufemia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

18 maja 2018, 18:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

17 maja 2018, 16:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

17 maja 2018, 11:00.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

16 maja 2018, 21:26Eufemia do­dał no­wy tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

28 kwietnia 2018, 12:33Eufemia do­dał no­wy tek­st Gdy już zauważasz, że [...]

21 marca 2018, 17:26yestem sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

20 marca 2018, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

13 marca 2018, 09:57Naja sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu [...]