Eufemia

407 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

"Wszys­tko jest po coś i nic nie zdarza się przez przy­padek." Ale nie tyl­ko to czy to zauważamy ro­bi różnicę. Raczej to, JAK to ro­zumiemy... Dla jed­nej oso­by będzie to oz­naczało, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 grudnia 2018, 14:42

Je­dyne, co jes­tem win­na każde­mu człowieko­wi, to miłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 grudnia 2018, 13:33

Ludziom zwyk­le wy­daje się, że są całkiem od­porni na zło i nie mają z nim większe­go prob­le­mu.... dopóki nie spróbują z nim zerwać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 listopada 2018, 16:07

W chwi­li gdy za­mar­twiasz się o niewiado­me do­tyczące przyszłości, mar­nu­jesz siły, które da­ne Ci są po to, byś dob­rze przeżył DZI­SIEJ­SZY dzień. Nig­dy nie budzisz się z za­pasem sił na resztę życia, ale na ten dzień, który jest przed Tobą.... Zrób z nich dob­ry użytek właśnie dziś, a zro­bisz naj­lep­szy po­daru­nek swo­jej przyszłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 listopada 2018, 14:42

Czy to nie pe­wien rodzaj "pros­ty­tuc­ji", gdy my, ludzie, za­nie­czyszcza­my swo­je ciała łat­wo dostępnym, szyb­kim, ta­nim, mało war­tościowym po­kar­mem, niewy­magającym od nas za wiele wy­siłku, żeby go zdo­być? A sko­ro w tej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2018, 22:06

"Dow­cip" po­lega na tym, że człowiek tak nap­rawdę zwyk­le sam nie wie, cze­go chce, ani co nap­rawdę jest dla niego dob­re, al­bo prag­nie rzeczy, które wza­jem­nie się wykluczają. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2018, 11:21

Tak często poz­wa­lamy, by w re­lac­jach z in­ny­mi prze­mawiał przez nas ból, który nas ukształtował. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2018, 20:21

Al­bo nau­czy­my się pa­nować nad naszy­mi myśla­mi, al­bo to one na zaw­sze będą pa­nowały nad nami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 października 2018, 19:31

Na­wyk, nad którym dziś pra­cujesz, będzie jut­ro pra­cował nad Tobą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 września 2018, 11:07

Od­na­lezienie ducho­wej dro­gi, którą chcesz świado­mie kroczyć, będzie wy­magało od Ciebie wyb­ra­nia jej nie je­den raz, ale wy­biera­nia jej każde­go ko­lej­ne­go dnia na no­wo - oraz za każdym ra­zem, gdy stoisz przed de­cyzją, czy po­wie­dzieć TAK sta­remu, czy no­wemu Tobie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 sierpnia 2018, 14:37

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 grudnia 2018, 20:05danioł sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

20 grudnia 2018, 11:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

18 grudnia 2018, 08:24IKON sko­men­to­wał tek­st Wszystko jest po coś [...]

17 grudnia 2018, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko jest po coś [...]

17 grudnia 2018, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

17 grudnia 2018, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

17 grudnia 2018, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

16 grudnia 2018, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

16 grudnia 2018, 17:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

16 grudnia 2018, 13:33Eufemia do­dał no­wy tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]