Eufemia

369 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

Często to, co naj­bar­dziej przeszkadza ludziom w tym, by wie­rzyć to fakt, że nikt im tej wiary nie zabrania.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2017, 00:41

Z porzu­caniem służenia włas­ne­mu ego by­wa jak z wychodze­niem z nałogu - nie każdy chce pojąć, że jest niewol­ni­kiem, a na­wet gdy już wie, nie zaw­sze do­wiadu­je się, jak bar­dzo to zniewolenie [...] — czytaj całość

myśl • 16 września 2017, 15:26

Psycho­logia zaj­mu­je się skut­ka­mi błędnej fi­lozo­fii życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 września 2017, 23:47

Jes­teśmy wol­ni, by wy­bierać, ale nie każdy wybór pro­wadzi do wolności. 

myśl dnia z 21 września 2017 roku
zebrała 8 fiszek • 13 września 2017, 22:52

Ludziom często się wy­daje, że wy­bierając "mniej­sze zło" czy­nią DOBRO. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2017, 21:21

Nie zaw­sze ma­my wybór te­go, cze­go doświad­czy­my - ale zaw­sze ma­my wybór reak­cji i te­go, co z tym zrobimy. 

myśl dnia z 5 września 2017 roku
zebrała 8 fiszek • 30 sierpnia 2017, 02:44

Tak się zas­ta­nawiam, co sil­niej pow­strzy­muje ludzi przed zaufa­niem Bo­gu w Je­go dos­ko­nały plan dla nasze­go życia i przed pójściem Je­go drogą: Czy strach, że ta­ka de­cyz­ja z naszej stro­ny dop­ro­wadzi nas do wiel­kich zmian? Czy może bar­dziej nasz lęk o to, co by z na­mi było, gdy­by w ślad za tą de­cyzją, nic się nie zmieniło.... 

myśl • 28 sierpnia 2017, 01:50

Dopóki to emoc­je używają nas, nikt nas nie oca­li przed naszym włas­nym auto­des­truk­cyjnym wpływem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 sierpnia 2017, 02:46

Ludzie tak często nie rozróżniają czy ich mo­tywac­je, czy­ny i wy­bory są owo­cem obec­ności, czy raczej skut­kiem bra­ku poczu­cia bez­pie­czeństwa, war­tości i miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 23:50

Nie go­nią wciąż za tym, co no­we ci, którzy z mądrością i ku dob­re­mu wy­korzys­tują to, co mają do dys­po­zyc­ji tu i teraz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 sierpnia 2017, 22:40

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

31 października 2017, 23:35Eufemia sko­men­to­wał tek­st Kłamię, gdyż nie wszys­cy [...]

31 października 2017, 23:32Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie przyglądaj się drodze, [...]

31 października 2017, 21:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Bycie szczęśli­wym człowiekiem nie [...]

31 października 2017, 21:18Eufemia sko­men­to­wał tek­st Kłamię, gdyż nie wszys­cy [...]

31 października 2017, 21:17Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie przyglądaj się drodze, [...]

22 października 2017, 09:25Irracja sko­men­to­wał tek­st Często to, co naj­bar­dziej [...]

22 października 2017, 00:41Eufemia do­dał no­wy tek­st Często to, co naj­bar­dziej [...]

29 września 2017, 15:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy wol­ni, by wy­bierać, [...]

21 września 2017, 10:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy wol­ni, by wy­bierać, [...]

19 września 2017, 23:14Salomon sko­men­to­wał tek­st Psychologia zaj­mu­je się skut­ka­mi [...]