Eufemia

400 tekstów – auto­rem jest Eufe­mia.

Al­bo nau­czy­my się pa­nować nad naszy­mi myśla­mi, al­bo to one na zaw­sze będą pa­nowały nad nami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 października 2018, 19:31

Na­wyk, nad którym dziś pra­cujesz, będzie jut­ro pra­cował nad Tobą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 września 2018, 11:07

Od­na­lezienie ducho­wej dro­gi, którą chcesz świado­mie kroczyć, będzie wy­magało od Ciebie wyb­ra­nia jej nie je­den raz, ale wy­biera­nia jej każde­go ko­lej­ne­go dnia na no­wo - oraz za każdym ra­zem, gdy stoisz przed de­cyzją, czy po­wie­dzieć TAK sta­remu, czy no­wemu Tobie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 sierpnia 2018, 14:37

Gdy już sta­niesz się wol­ny od lęku, po ja­kimś cza­sie ze zdu­mieniem od­kry­jesz, że to "pus­te" miej­sce po nim nieo­cze­kiwa­nie wy­pełniła ra­dość, wdzięczność i nieus­tanny zachwyt na­wet nad drobiazgami. 

myśl • 3 sierpnia 2018, 17:11

Jeśli chcesz wziąć to, co naj­lep­sze z życia, mu­sisz dać to, co naj­lep­sze z siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 sierpnia 2018, 12:16

Wol­ność to iluz­ja. Wol­ność to stan umysłu, który sam zniewa­la go wiarą w coś, co nig­dy nie is­tniało i nie istnieje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2018, 12:25

Pa­miętaj, że na tym świecie jes­teś tyl­ko gościem. Zacho­wuj się więc jak gość, nie jak uzurpator. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2018, 19:46

Nie można zacząć wszys­tkiego od początku, gdy to, co sta­re nie umie zna­leźć końca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lipca 2018, 23:52

Bez wy­dos­ta­nia się z klat­ki włas­nych zniewo­leń, nig­dy nie jes­teśmy w sta­nie do­kony­wać świado­mych i wol­nych wyborów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2018, 23:44

Bóg zaczy­na się tam, gdzie kończę się ja sam.
(zain­spi­rowa­ne przez K. Id­le­man "Ko­niec mnie") 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2018, 06:27

Eufemia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:13yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

przedwczoraj, 19:58danioł sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

przedwczoraj, 19:50yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

przedwczoraj, 19:44danioł sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

przedwczoraj, 19:41yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

przedwczoraj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

przedwczoraj, 07:33onejka sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

14 października 2018, 22:59Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

14 października 2018, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

14 października 2018, 17:40danioł sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]